Czyszczenie wentylacji

Urządzenia oraz elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny umożliwiać uzyskanie określonej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej. Instalacje klimatyzacyjne muszą mieć odpowiednie urządzenia pomiarowe przeznaczone do sprawdzania warunków pracy i kontroli zużycia energii. Z kolei urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany. Należy pamiętać, że centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.

 

czyszczenie wentylacji

czysta wentylacja od środka

Jeżeli centrala będzie pracowała w pomieszczeniu o specjalnych wymaganiach higienicznych to muszą one mieć możliwość utrzymania podwyższonej czystości wnętrza. Ważne jest przy tym odpowiednie oświetlenie wewnętrzne oraz wzierniki pozwalające na kontrolę stanu centrali z zewnątrz. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniami, które znajdują się w powietrzu zewnętrznym oraz w niektórych przypadkach w powietrzu obiegowym. Chodzi tutaj głównie o konieczność zastosowania filtrów nagrzewnic, chłodnic i urządzeń do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4 oraz nawilżaczy – co najmniej klasy F6, zgodnie z polskimi normami dotyczącymi klasyfikacji filtrów powietrza. Ważne jest aby nawilżacze stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji były zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji.

 

Większość osób spędza 80-90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze strat, jakie mogą być związane ze zwolnieniami chorobowymi pracowników. Oprócz obniżenia wydajności i skuteczności pracy, pociągają one za sobą stratę naprawdę dużych pieniędzy. Wiele badań naukowych wykazało, że zanieczyszczenia pomieszczeń zakładów pracy często pochodzą z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Aby tego uniknąć, niezmiernie ważna jest regularna konserwacja wentylacji.


Ocenia się, że powierzchnia wewnętrzna przewodów wentylacyjnych odpowiada w dzisiejszych budynkach około 10% całkowitej powierzchni podłóg. Podłogi czyszczone są czyste, odświeżające, bogate w tlen świeże powietrze, a czyszczenie układów klimatyzacyjnych oraz ich regularne serwisowanie jest bagatelizowane, czasami nawet przez cały okres eksploatacji budynku!

Im bardziej skomplikowany jest system wentylacyjny, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. Pyły, mikroorganizmy, pozostałości materiałów budowlanych i inne zanieczyszczenia mogą spowodować, że kanały doprowadzające powietrze zamienią się w źródło niebezpiecznych substancji, takich jak grzyby, elementy izolacji, zapachy i cząstki organiczne. Poza problemami zdrowotnymi i higienicznymi, zabrudzenie instalacji wentylacyjnej może powodować zwiększenie zużycia energii, kosztów czyszczenia układów klimatyzacyjnych, podwyższone ryzyko korozji oraz zatkania przepustnic przeciwpożarowych.

W wielu badaniach wykazano, że zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są większe w przypadku budynków klimatyzowanych niż pozostałych. Z tego względu nie należy zaniedbywać systematycznego czyszczenia klimatyzacji, zarówno domowej, jak i przemysłowej.

Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może stanowić źródło niebezpiecznych substancji i spowodować pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób znajdujących się w budynku. Wykazano ponadto, że najczęstszym źródłem problemów są nieodpowiednio prowadzone prace konserwacyjne.

INSPEKCJA WIZYJNA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Można wymienić trzy podstawowe powody, dla których należy przeprowadzać czyszczenie układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:

 • uzyskanie założonych przez projektanta parametrów pracy urządzeń uzdatniających i przesyłających powietrze - obłożenie naniesionym pyłem wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych oraz zewnętrznych powierzchni urządzeń uzdatniających powietrze m.in. powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza i jednoczesne zmniejszenie strumienia nawiewanego powietrza,
 • wykluczenie lub, w najgorszym przypadku, ograniczenie zagrożenia pożarem i wybuchem - w przypadku osadzenia się wewnątrz instalacji łatwopalnych i wybuchowych zanieczyszczeń - w budynkach biurowych problem ten najczęściej występuje w instalacjach kuchennych,
 • dezynfekcja kanałów wentylacyjnych to ponadto zagwarantowanie w pomieszczeniach warunków nie pogarszających stanu zdrowia przebywających w nim osób - konsekwencja oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Dlatego też każdą instalację należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu.

CZYSZCZENIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - JAKIE ELEMENTY SĄ PODDAWANE KONSERWACJI?

Elementy poddawane kontroli i konserwacji w trakcie serwisu przeprowadzanego przez naszą firmę z Poznania to zwykle:

 • Ujęcia powietrza
 • Filtry
 • Wentylatory i pasy napędowe
 • Komory sprężonego powietrza
 • Zwoje grzewcze i chłodnicze
 • Nawilżacze
 • Przepustnice przeciwpożarowe
 • Przepustnice regulacji przepływu
 • Łopatki obrotowe
 • Izolacja
 • Dyfuzory
 • Kratki wylotowe
 • Przewody wylotowe
 

CZYSZCZENIE UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

Zazwyczaj decyzję o czyszczeniu układów klimatyzacyjnych podejmuje się po wykonaniu wizualnej inspekcji stanu czystości wnętrza instalacji. W żadnej dostępnej publikacji nie podano obowiązkowej częstotliwości czyszczenia i serwisowania instalacji, gdyż ze względu na pracę instalacji w bardzo zróżnicowanych warunkach (np. różniących się czystością powietrza zewnętrznego, ilością i skutecznością zamontowanych filtrów powietrza, dbałością o stan instalacji wykazywaną przez pracowników odpowiedzialnych za eksploatację i konserwację), bez wcześniejszej kontroli stanu każdej instalacji nie można odgórnie narzucić terminów czyszczenia. A zatem pojawia się nowe pytanie - kiedy powinna zostać przeprowadzona inspekcja wizyjna wentylacji i w jaki sposób ocenić, czy instalacja jest jeszcze czysta czy już zaliczyć ją należy do instalacji zabrudzonych, podlegających czyszczeniu. Kraje europejskie przyjęły wymagania określone przez normy amerykańskie NADCA (National Air Duct Cleaners Association) - Stowarzyszenie skupiające firmy zajmujące się czyszczeniem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poniższa tabela pokazuje częstotliwości inspekcji wizylnej wentylacji dla poszczególnych kategorii budynków.

Klasyfikacja obiektu budowlanego Rodzaj obiektu budowlanego Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna Przewody nawiewne Przewody recyrkulacyjne, wywiewne
Klasa 1 Budynek przemysłowy 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 2 Budynek mieszkalny 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 3 Budynek handlowy lekki 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 4 Budynek handlowy 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 5 Obiekty służby zdrowia 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 6 Budownictwo okrętowe 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 7 Obszary o specjalnym przeznaczeniu * * *

* - Wymagania powinny zostać określone przez użytkownika obiektu

 

W Polsce należałoby zastosować przepisy Prawa Budowlanego odnośnie serwisowania klimatyzacji:

Art. 62.1 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 • 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej prawności:
 • a. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (...).

Inspekcja wizyjna wentylacji ma na celu sprawdzenie stanu zanieczyszczenia. Najlepszą metodą określającą stan zanieczyszczenia jest metoda porównawcza. Stosuje się tutaj tablicę poglądową przedstawiającą różne stany zanieczyszczenia kanałów.

Poza zasięgiem wzroku!

Podłogi w pomieszczeniach biurowych są czyszczone średnio raz na tydzień, ale kanały wentylacyjne, które mają dostarczać zdrowe, bogate w tlen i świeże powietrze, bywają nieczyszczone przez cały okres eksploatacji budynku!

40 % zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym pochodzi z powietrza dostarczanego przez systemy wentylacyjne. Dlaczego powinniśmy czyścić systemy wentylacyjne?

Dlaczego powinni?my czy?cia systemy wentylacyjne?

Dowiedziono, że instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są miejscami, w których zbierają się zanieczyszczenia mające potencjalny wpływ na ludzkie zdrowie, takie jak pleśń, grzyby, bakterie, kurz i pyły . Usunięcie tych zanieczyszczeń z systemów wentylacyjnych powinno być rozważone jako jeden ze składników generalnego działania mającego na celu zwiększenie jakości powietrza wewnętrznego. Dlaczego jeszcze warto decydować się na regularne czyszczenie układów wentylacji?

Czyste i sprawne systemy są mniej narażone na awarie, mają dłuższą żywotność i działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych. W związku z osadzaniem się w kanałach wentylacyjnych materiałów łatwopalnych pojawiają się zagrożenia pożarowe. Tłuszcz z instalacji kuchennych, włókna ubrań itp. Mogą łatwo przedostawać się do kanałów wentylacyjnych. W takich budynkach czyszczenie oraz serwisowanie systemów wentylacyjnych wyklucza lub, w najgorszym wypadku, ogranicza zagrożenie wybuchem i pożarem.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Poza inspekcja wizyjną, może okazać się konieczne wykonanie dodatkowej analizy mikrobiologicznej ze względu na częste występowanie w instalacjach wentylacyjnych bakterii i grzybów chorobotwórczych.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne powietrza jak i powierzchni.

czyszczenie wentylacjidezynfekcja klimatyzacji


JAKIE METODY CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI WYKORZYSTUJE NASZA FIRMA?

Istnieją dwa podstawowe metody wspomagające utrzymanie klimatyzacji w porządku. Pierwszą z nich jest metoda sucha, która polega na czyszczeniu mechanicznym. Drugim sposobem czyszczenia wentylacji i klimatyzacji jest metoda mokra, która oznacza po prostu dezynfekcję. W metodzie suchej do czyszczenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych najczęściej wykorzystuje się obrotowe szczotki, które napędzane są elektrycznie, hydraulicznie bądź pneumatycznie. Dodatkowo najczęściej szczotki te wyposażone są w kamery rejestrujące stan instalacji przez i po czyszczeniu.

Podczas czyszczenia przewodów wentylacyjnych na mokro miejsca silnie zatłuszczone czyści się za pomocą obrotowej dyszy, z której wydobywa się sprężone powietrze oraz suchy lód. Do czyszczenia mokrego stosuje się zazwyczaj metody chemiczne lub fizyczne. Do pierwszej metody wykorzystuje się płynne roztwory środków biobójczych, które niszczą wszelkie bakterie, grzyby i prątki. Z kolei w metodzie fizycznej wykorzystuje się promieniowanie nadfioletowe oraz ozonowanie. Do rozpylania środków wykorzystywanych przy dezynfekcji nasz serwis z Poznania używa obrotowe i ciśnieniowe dysze, które montowane są na samojezdnych pojazdach bądź wałku napędowym urządzenia czyszczącego, który był wcześniej użyty do czyszczenia mechanicznego.

Podczas czyszczenia klimatyzacji przemysłowej środkami biobójczymi należy pamiętać, że używanie tego samego ustroju może uodpornić bakterie, toteż podczas dezynfekcji należy stosować różnego rodzaju preparaty. Zarówno czyszczenie układów wentylacyjnych, jak i dezynfekcja klimatyzacji wymagają niezbędnych umiejętności oraz odzieży ochronnej. Bez względu na wybieraną metodę należy pamiętać, że regularne czyszczenie wentylacji oraz czyszczenie klimatyzacji wpływa na stan powietrza nawiewnego w danym pomieszczeniu, a więc bezpośrednio oddziałuje na zdrowie osób w nim przebywających. Należy przy tym także pamiętać, że czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja uzupełniają się, toteż nie powinny być stosowane oddzielnie. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.